A A A

Kaczki nurkujące,Podgorzałka

Oba jasno ubarwione kacząt­ka na ilustracji należą do afrykańskiej kaczki ka-plandzkiej Jej samce i samice niewiele się różnią. Są szarymi ptaka­mi z ciemniejszymi plamkami, z jasnobrązowymi skrzydłami i grzbietem. Skrzydła ozdo­bione są bardzo szerokimi, biało obrzeżonymi, zielonymi lusterkami. Cechą charakte­rystyczną tego gatunku są wielkie, różowe dzioby. Za­mieszkuje mniejsze i większe zbiorniki wodne, zwłaszcza słone. Cyranka jest niewielką zgrabną kaczką, niewiele większą od cyraneczki. Żyje w umiarko­wanej strefie Europy i Azji. Występuje wszędzie tam, gdzie znajduje gęsto zaroś­nięte zbiorniki wodne. Samca w szacie godowej rozpoznać łatwo po szerokich białych pręgach znajdujących się po obu stronach brązowej głowy i po wydłużonych czarno­białych piórach na łopatkach. Lusterko jest u obu płci zie­lone z białym obrzeżeniem. W Ameryce Północnej żyje blisko spokrewniona z cyran­ka sinoliczka której samiec na szarej głowie między oczami i na­sadą dzioba ma białą, półksię-życowatą plamę. Gnieździ się ona na różnych zbiornikach wodnych prerii i terenów zalesionych, a trybem życia przypomina europejską cyra­neczkę. Płaskonosa łatwo odróżnić od in­nych gatunków po szerokim, na końcu jeszcze bardziej rozszerzonym, płaskim dzio­bie stanowiącym znakomite narzędzie do zbierania po­karmu i odcedzania plankto­nu. Kaczor jest barwnie upierzony. Ma on czarno-zieloną głowę, białe piersi i rdzawoczerwony spód ciała, podczas gdy samica przypo­mina samicę krzyżówki. Płas-konos gnieździ się prawie w całej Europie oraz północ­nych częściach Azji i Amery­ki. Na północy nie przekracza Koła Podbiegunowego. Zimę spędza albo już w Europie zachodniej, albo w północnej i środkowej Afryce, południo­wej Azji i Ameryce Środko­wej. Gnieździ się w pobliżu wody Kaczki nurkujące, czyli grążyce w po­równaniu z pływającymi zanurzają się głę­biej w wodzie i bardziej ko­lebią się przy chodzeniu po lądzie. W razie niebezpie­czeństwa, a także w poszuki­waniu pokarmu, nurkują one niestrudzenie, rzadko przy tym korzystając z pomocy skrzydeł, a jedynie używając nóg. Edredon jest mieszkańcem pół­nocnych wybrzeży morskich. Znany jest szczególnie z po­wodu bardzo miękkiego pu­chu, który znakomicie nadaje się do napełniania pierzyn i poduszek, a kaczce służy jako wyściółka gniazda Edredony gnieżdżą się często kolonialnie na wybrzeżach kontynentów i na wyspach nie kryjąc się, a wysiadujące samice nie okazują specjalne­go lęku przed człowiekiem Edredony potrafią nur­kować na znaczne głębokości. Żywią się przede wszystkim morskimi małżami i krabami. W przyrodzie łatwo je roz­poznać w locie, gdyż jako jedyne z kaczek latają uderza­jąc skrzydłami na zmianę z lotem ślizgowym. Na ilus­tracji widzimy kaczora w biało-czarnej godowej sza­cie. Białe pióra na piersiach mają różowy nalot. Edredony mają krótki, ale mocny i wy­soki dziób. Kaczka hełmiasta jest niemal tak duża jak krzyżówka. Kaczor ma czerwony dziób i wielką kasztanowobrązową głową z krótkim czubkiem i wyso­kim czołem. Szyja, piersi i spód ciała są czarne, a boki jaśniejsze. Samica jest jasno-brązowa z ciemniejszym od­cieniem na grzbiecie i wierz­chu głowy, zaś policzki są jasnoszare. Jej ojczyzną jest Europa południowa i środko­we obszary Azji. Gnieździ się rzadko i w Europie środko­wej. W Polsce należy do ga­tunków zalatujących.Podobnie kasztanowatą gło­wę jak poprzedni gatunek ma głowienka natomiast jej dziób jest szaroniebieski. Wierzch i spód ciała są szare z delikat­nym ciemnym rysunkiem, a dolna część szyi i piersi -czarne. Samica jest niemal jed­nolicie szarobrązowa Gnieździ się chętnie na ma­łych, płytkich i gęsto zaroś­niętych zbiornikach wody a swój pokarm, prze­ważnie roślinny, wyciąga z głębokości 1-2,5 m. Za­mieszkuje Europę i Azję aż po Bajkał. Jest gatunkiem przelotnym. długości 41 cm, jest mniejsza od poprzedniego gatunku. U kasztanowobrą-zowego samca, o białym spo­dzie i ogonie, zwracają uwagę jasne oczy i niebieskoszary dziób. Samica jest jaśniejsza i ma brązowe oczy. W prze­ciwieństwie do towarzyskiej głowienki, podgorzałka trzy­ma się przeważnie parami lub w małych grupkach. Gnieździ się chętnie w trzcinach.